مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع پایان نامه آقای بردیا اصغرپور دانشجوی پزشکی

جلسه دفاع پایان نامه آقای بردیا اصغرپور دانشجوی پزشکی

1400/07/20
جلسه دفاع پایان نامه آقای نیما پرندوش دانشجوی پزشکی عمومی

جلسه دفاع پایان نامه آقای نیما پرندوش دانشجوی پزشکی عمومی

1400/06/27
دفاع پایان نامه آقای امیرمحمد علی نژاد دانشجوی پزشکی عمومی

دفاع پایان نامه آقای امیرمحمد علی نژاد دانشجوی پزشکی عمومی

1400/06/10
جلسه دفاع پایان نامه خانم سارا فخرایی و خانم آتنا قلی پور دانشجویان پزشکی عمومی

جلسه دفاع پایان نامه خانم سارا فخرایی و خانم آتنا قلی پور دانشجویان پزشکی عمومی

1400/06/09
دفاع پایان نامه خانم دکتر فاطمه مومنی دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه خانم دکتر فاطمه مومنی دستیار روانپزشکی

1400/06/08
آرشیو