مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش

اخبار اختصاصی

دفاع پایان نامه آقای دکتر رضا جعفری دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه آقای دکتر رضا جعفری دستیار روانپزشکی

1400/08/29
 دفاع پایان نامه خانم دکتر هدا بختیاری دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه خانم دکتر هدا بختیاری دستیار روانپزشکی

1400/08/19
دفاع پایان نامه آقای سید یاسین موسوی دانشجوی پزشکی

دفاع پایان نامه آقای سید یاسین موسوی دانشجوی پزشکی

1400/08/13
جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا ثریایی دانشجوی پزشکی عمومی

جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا ثریایی دانشجوی پزشکی عمومی

1400/08/08
جلسه دفاع پایان نامه آقای بردیا اصغرپور دانشجوی پزشکی

جلسه دفاع پایان نامه آقای بردیا اصغرپور دانشجوی پزشکی

1400/07/20
جلسه دفاع پایان نامه آقای نیما پرندوش دانشجوی پزشکی عمومی

جلسه دفاع پایان نامه آقای نیما پرندوش دانشجوی پزشکی عمومی

1400/06/27
دفاع پایان نامه آقای امیرمحمد علی نژاد دانشجوی پزشکی عمومی

دفاع پایان نامه آقای امیرمحمد علی نژاد دانشجوی پزشکی عمومی

1400/06/10
جلسه دفاع پایان نامه خانم سارا فخرایی و خانم آتنا قلی پور دانشجویان پزشکی عمومی

جلسه دفاع پایان نامه خانم سارا فخرایی و خانم آتنا قلی پور دانشجویان پزشکی عمومی

1400/06/09
دفاع پایان نامه خانم دکتر فاطمه مومنی دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه خانم دکتر فاطمه مومنی دستیار روانپزشکی

1400/06/08
آرشیو