مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر زهرا گل دستیار روانپزشکی

جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر زهرا گل دستیار روانپزشکی

1402/03/10
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر کوثر قاسمی، دانشجوی پزشکی

جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر کوثر قاسمی، دانشجوی پزشکی

1402/02/13
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر پانیذ منصوریان دستیار روانپزشکی

جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر پانیذ منصوریان دستیار روانپزشکی

1401/09/30
جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر سیده مریم ناصری علوی دستیار روانپزشکی

جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر سیده مریم ناصری علوی دستیار روانپزشکی

1401/09/09
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی از مرکز آموزشی درمانی شفا از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ  1401/06/28

ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی از مرکز آموزشی درمانی شفا از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 1401/06/28

1401/06/28
کارگاه «روش تحقیق» اعضای محترم هیأت علمی گروه روانپزشکی

کارگاه «روش تحقیق» اعضای محترم هیأت علمی گروه روانپزشکی

1401/06/12
دفاع پایان نامه خانم کوثر موسی یاسوری

دفاع پایان نامه خانم کوثر موسی یاسوری

1401/05/12
دفاع پایان نامه خانم دکتر ساغر فاطمی دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه خانم دکتر ساغر فاطمی دستیار روانپزشکی

1401/03/01
دفاع پایان نامه آقای رامان محرابی دانشجوی پزشکی عمومی

دفاع پایان نامه آقای رامان محرابی دانشجوی پزشکی عمومی

1401/03/01
دفاع پایان نامه خانم پرنیان قدیمی دانشجوی پزشکی عمومی

دفاع پایان نامه خانم پرنیان قدیمی دانشجوی پزشکی عمومی

1400/11/04
دفاع پایان نامه آقای دکتر داوود ممتازفر دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه آقای دکتر داوود ممتازفر دستیار روانپزشکی

1400/10/23
دفاع پایان نامه آقای دکتر سید احمد ایمانی پارسا دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه آقای دکتر سید احمد ایمانی پارسا دستیار روانپزشکی

1400/10/22
دفاع پایان نامه خانم سهیلا سیار دانشجوی پزشکی عمومی

دفاع پایان نامه خانم سهیلا سیار دانشجوی پزشکی عمومی

1400/10/08
دفاع پایان نامه آقای دکتر رضا جعفری دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه آقای دکتر رضا جعفری دستیار روانپزشکی

1400/08/29
 دفاع پایان نامه خانم دکتر هدا بختیاری دستیار روانپزشکی

دفاع پایان نامه خانم دکتر هدا بختیاری دستیار روانپزشکی

1400/08/19
دفاع پایان نامه آقای سید یاسین موسوی دانشجوی پزشکی

دفاع پایان نامه آقای سید یاسین موسوی دانشجوی پزشکی

1400/08/13
جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا ثریایی دانشجوی پزشکی عمومی

جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا ثریایی دانشجوی پزشکی عمومی

1400/08/08
جلسه دفاع پایان نامه آقای بردیا اصغرپور دانشجوی پزشکی

جلسه دفاع پایان نامه آقای بردیا اصغرپور دانشجوی پزشکی

1400/07/20
آرشیو
آرشیو
آرشیو