تماس با ما:

آدرس : رشت، خیابان 15 خرداد، مرکز آموزشی درمانی شفا، واحد آموزش، مرکز تحقیقات علوم رفتاری- شناختی و اعتیاد کاوش. کدپستی 55599 – 41939 صندوق پستی 3747

تلفن تماس: شماره مستقیم 33666268 / شماره های بیمارستان 33662360-33662350-33662325 / داخلی مرکز تحقیقات 234

آدرس پست الکترونیکی :shafakavosh@gums.ac.ir/ kavosh1400@gmail.com

 

Address: Kavosh Behavioural, Cognitive and Addiction Sciences Research Center, Shafa Hospital, 15 Khordad St., Rasht, IRAN

Email: shafakavosh@gums.ac.ir/ kavosh1400@gmail.com

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 22:52