رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری- شناختی و اعتیاد کاوش

دکتر هما ضرابی

متخصص اعصاب و روان، دانشیار گروه روانپزشکی

مسئول پژوهشی گروه روانپزشکی و عضو شورای پژوهشی

dr_zarrabi2000@yahoo.com /drzarabi@gums.ir


 

دکتر مریم کوشا

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

MaryamKousha@yahoo.com

 

دکتر ربابه سلیمانی

متخصص اعصاب و روان، استاد گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

soleimani.dr@gmail.com

 

دکتر سید محمد رسول خلخالی

متخصص اعصاب و روان،دانشیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

rasoolkhalkhalimd@yahoo.com

 

دکترسمیه شکرگزار

متخصص اعصاب و روان، استادیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

dr.shokrgozar@yahoo.com / dr_shokrgozar@gums.ac.ir


دکترحسن فرهی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

h.farrahi14@gmail.com


دکتر سید موسی کافی

دکترای روانشناسی، استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

عضو شورای پژوهشی

mosakafie@yahoo.com

دکترالهه عبدالهی

متخصص اعصاب و روان، استادیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

eabdollahi@rocketmail.com

دکتر علی پوررمضانی

 

متخصص اعصاب و روان، استادیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

dr_pourramzani@yahoo.com

آخرین بروز رسانی : 1400/06/10 09:11