موضوع سخنرانی ارایه دهنده سال برگزاری
اختلالهای بیماریهای خلقی دکتر ضرابی 1390

روانپزشکی

دکتر ضرابی 1390

اختلالات شناختی

دکتر ضرابی

1391

روان درمانی روان کاوی و زوج درمانی

دکتر ضرابی

1391

اخلاق در روانپزشکی

دکتر ضرابی

1391

روانپزشکی سالمندی

دکتر ضرابی

1391

آشنائی با اصول وتست های آزمایشگاهی دکتر ضرابی 1392

اختلالات سایکوتیک

دکتر ضرابی

1393

اختلالهای خواب وجنسی

دکتر ضرابی 1393
روانپزشکی قانونی دکتر ضرابی 1393
تازه های درمان دارویی روانپزشکی دکتر نجفی 1390
اختلالهای بیماریهای خلقی دکتر نجفی 1390
اختلالات شناختی دکتر نجفی 1390
اختلالهای مربوط به مصرف مواد مخدر دکتر نجفی 1390
روان درمانی روان کاوی و زوج درمانی دکتر نجفی 1391
اختلالهای ساختگی وتجزیه ای دکتر نجفی 1391
اخلاق در روانپزشکی دکتر نجفی 1391
تازه ها در بیماری های مقاربتی دکتر نجفی 1391
اختلالهای شخصیتی دکتر نجفی 1392
آشنائی با اصول وتست های آزمایشگاهی دکتر نجفی 1392
اختلالات سایکوتیک دکتر نجفی 1393
اختلالهای خواب وجنسی دکتر نجفی 1393
روانپزشکی قانونی دکتر نجفی 1394
روانپزشکی دکتر کوشا 1394
اختلالات شناختی دکتر کوشا 1390
اختلالهای ساختگی وتجزیه ای دکتر کوشا 1391
اختلالات شیرخوارگی،کودکی،نوجوانی1 دکتر کوشا 1392
روانپزشکی کودکان دکتر کوشا 1393
اختلالات سایکوتیک دکتر کوشا 1393
اختلالهای خواب وجنسی دکتر کوشا 1393
آشنائی با اصول وتست های آزمایشگاهی دکتر کوشا 1392
اختلالهای بیماریهای خلقی دکتر خلخالی 1390
اختلالات شناختی دکتر خلخالی 1390
اختلالهای مربوط به مصرف مواد مخدر دکتر خلخالی 1390
روان درمانی روان کاوی و زوج درمانی دکتر خلخالی 1391
اختلالهای ساختگی وتجزیه ای دکتر خلخالی 1391
اخلاق در روانپزشکی دکتر خلخالی 1391
اختلالات شیرخوارگی،کودکی،نوجوانی1 دکتر خلخالی 1392
روانپپزشکی سالمندی دکتر خلخالی 1393
اختلالات سایکوتیک دکتر خلخالی 1393
اختلالهای خواب وجنسی دکتر خلخالی 1393
روانپزشکی دکتر سلیمانی 1390
اختلالهای بیماریهای خلقی دکتر سلیمانی 1390
اختلالات شناختی دکتر سلیمانی 1390
اختلالهای مربوط به مصرف مواد مخدر دکتر سلیمانی 1390
روان درمانی روان کاوی و زوج درمانی دکتر سلیمانی 1391
اختلالهای ساختگی وتجزیه ای دکتر سلیمانی 1391
اخلاق در روانپزشکی دکتر سلیمانی 1391
اختلالات شیرخوارگی،کودکی،نوجوانی1 دکتر سلیمانی 1392
آشنائی با اصول وتست های آزمایشگاهی دکتر سلیمانی 1392
روانپزشکی کودکان دکتر سلیمانی 1393
اختلالات سایکوتیک دکتر سلیمانی 1393
اختلالهای خواب وجنسی دکتر سلیمانی 1393
اختلالهای مربوط به مصرف مواد مخدر دکتر شکرگزار 1390
اختلالهای شخصیتی دکتر شکرگزار 1392
روانپزشکی دکتر شکرگزار 1392
اختلالات شیرخوارگی،کودکی،نوجوانی دکتر شکرگزار 1392
اختلالات سایکوتیک دکتر شکرگزار 1393
اختلالهای خواب وجنسی دکتر شکرگزار 1393
روانپزشکی دکتر فرهی 1390
روان درمانی روان کاوی و زوج درمانی دکتر فرهی 1391
اختلالهای ساختگی وتجزیه ای دکتر فرهی 1391
روانپزشکی کودکان دکتر فرهی 1393
اختلالات سایکوتیک دکتر فرهی 1393
درمان های نوین روانپزشکی دکترنجفی 1395
اختلالات سایکوسوماتیک دکتر سلیمانی 1395
آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 10:16