عنوان

مجری سال
بیست و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر نجفی 1391
همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر خلخالی 1390
بیست و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر خلخالی 1391
همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر خلخالی 1393
همایش روانپزشکی فرهنگی و اجتماعی دکتر خلخالی 1394
همایش رواندرمانی شناختی رفتاری دکتر خلخالی 1395
همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر ضرابی 1390
بیست و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر ضرابی 1391
همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر ضرابی 1392
همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر ضرابی 1393
چهارمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته دکتر سلیمانی 1395
همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر شکرگزار 1390
همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر شکرگزار 1392
کنگره اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده دکتر شکرگزار 1393
پنجمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان دکتر کوشا 1391
همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر کوشا 1393
هفتمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان دکتر کوشا 1394
رفتارهای اعتیادی و پر خطر در کودکان و نوجوانان دکتر کوشا 1395
کنگره اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده دکتر حسن فرهی 1393
همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران دکتر حسن فرهی 1393
همایش رواندرمانی شناختی رفتاری دکتر حسن فرهی 1395
Tehran -The 8International Congress on Addiction Science -The Relationship between substance abuse and psychopathology in patient with chronic schizophrenia دکتر شکرگزار 2014
Tehran -The 8International Congress on Addiction Science- Co morbidity of Cigarette Smoking, among patient with Schizophrenia: Relationships to psychopathology, impulsivity دکتر شکرگزار 2014
Tehran -The 8International Congressnerosciences دکتر شکرگزار 2014
آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 10:16